Statutowe prawa i obowiązki członków

Znajdujesz się w: Strona główna » Członkowie » Statutowe prawa i obowiązki członków

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych

w zakresie praw i obowiązków Członków

VII.      Prawa i obowiązki Członków

§ 11

Pierwszymi członkami zwyczajnymi są wszystkie osoby, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, będące jednocześnie założycielami Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych

§ 12

  1.  Członek zwyczajny:

a)    Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

b)    Przyjęcia w poczet nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację trzech członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony o podjętej decyzji na piśmie w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały. Odmowa przyjęcia następuje na piśmie wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do WZC. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko WZC jest ostateczne.

c)    Członek zwyczajny ma:

–      prawo głosu w sprawach Stowarzyszenia,

–      prawo udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

–      bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

–      prawo zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,

–      prawo otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,

–      prawo noszenia odznaki Stowarzyszenia,

–      prawo posługiwania się logo graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

d)    Członek zwyczajny ma obowiązek:

–      przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

–      aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz czynnego udziału w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,

–      regularnego uiszczania składek członkowskich,

–      uczestniczenia w obradach WZC.

§ 13

  1. Członek honorowy:

a)    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

b)    Członkiem honorowym może zostać osoba będąca autorytetem w dziedzinie cen transferowych, posiadająca znaczne doświadczenie jak również osiągnięcia w dziedzinach wiedzy związanych z przedmiotem działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie.

c)    Godność członka honorowego nadaje WZC na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

d)    Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

e)    Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

f)     Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 14

  1. Członek wspierający:

a)    Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

b)    Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.

c)    Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

d)    Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

e)    Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w obradach WZC bez prawa głosu.

f)     Członkowie wspierający nie posiadają prawa wyborczego do władz Zarządu.

g)    Osoba prawna zamierzająca zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia deklaruje w deklaracji członkowskiej zgodę na uiszczenie składek członkowskich na dany rok kalendarzowy dla osób prawnych ustalonych uchwałą Zarządu.

§ 15

  1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
  2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

a)    dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

b)    nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za 1 rok przez okres dłuższy niż trzy miesiące od daty ich wymagalności ustalonej w uchwale WZC w przedmiocie ustalenia wysokości składki członkowskiej za dany rok oraz terminu i sposobu jej zapłaty,

c)    śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej.

  1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)    działania na szkodę Stowarzyszenia,

b)    naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

c)    pozbawienia praw publicznych,

d)    utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

e)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

f)     utraty obywatelstwa polskiego.

  1. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do WZC w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała WZC jest ostateczna.
  2. Ustanie członkostwa następuje również poprzez podjęcie uchwały przez WZC o likwidacji Stowarzyszenia.