Przejdź do treści

Czy moja organizacja ma ryzyko cen transferowych?

Ceny transferowe

Czynniki zidentyfikowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które mogą wskazywać na ryzyko cen transferowych.

Kogo dotyczy to pytanie?

Na tytułowe pytanie musi sobie odpowiedzieć każda osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe danej organizacji, której dotyczą regulacje w zakresie cen transferowych. Ocena ryzyka cen transferowych będzie uzależniona od wielu czynników, które mogą być specyficzne dla konkretnej organizacji. Należy przy tym podkreślić, że niezależnie od apetytu danej organizacji na ryzyko podatkowe, regulacje dotyczące podmiotów powiązanych mogą istotnie wpływać na faktyczny profil ryzyka.

Czynniki wskazane przez OECD

Jako punkt wyjścia w procesie oceny ryzyka cen transferowych można przyjąć czynniki zidentyfikowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które mogą wskazywać na ryzyko cen transferowych.

 

Czynniki mogące wskazywać na ryzyko cen transferowych
Czynnik Krótki opis
Znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi w jurysdykcjach o niskiej stopie podatkowej W sytuacji zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, które podlegają niskim stawkom podatku, występuje ryzyko, iż błędy w wycenie przypiszą w sposób błędny dodatkowe zyski do krajów o niskich stawkach opodatkowania
Transfer dóbr niematerialnych do podmiotów powiązanych Transakcje tego typu powodują wiele wątpliwości dotyczących wyceny, w szczególności gdy dobra niematerialne są unikalne i w konsekwencji nie występują dane porównywalne
Restrukturyzacja działalności Aspekty dotyczące cen transferowych w przypadku restrukturyzacji działalności były przedmiotem odrębnego opracowania OECD, które zostało opublikowane oraz włączone do Wytycznych OECD jako nowy rozdział IX w lipcu 2010 r.
Specyficzne rodzaje płatności Płatności odsetek, składek ubezpieczeniowych i opłat licencyjnych do podmiotów powiązanych ponieważ prawa będące podstawą takich płatności charakteryzują się dużą mobilnością a w konsekwencji, istnieje ryzyko, iż płatności nie odzwierciedlają faktycznej wartości dodanej przez podmiot powiązany
Ponoszenie strat Ponoszenie strat z roku na rok w przypadku, gdy nie są podejmowane próby zmiany działań biznesowych lub finansowania. Utrzymujące się straty mogą świadczyć o tym, że raportowane wyniki nie odzwierciedlają faktycznej wartości danej działalności
Słabe wyniki Podobnie, wyniki, które nie są zgodne z normami występującymi w danej branży lub z funkcjami wykonywanymi przez przedsiębiorstwo w danym kraju, mogą świadczyć o tym, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi nie zostały właściwie wycenione
Efektywna stawka podatkowa Znaczące rozbieżności pomiędzy efektywną stawką podatkową wykazywaną na poziomie grupy oraz nominalnymi stawkami podatkowymi, którym podlega grupa, mogą być skutkiem stosowania cen transferowych, które alokują zbyt dużo zysków do jurysdykcji niskopodatkowych
Uboga dokumentacja/Brak dokumentacji Dowody, iż ceny transferowe oraz metody stosowane do ich wyliczenia są niewłaściwie zaewidencjonowane wywołuje wątpliwość dotyczącą wiarygodności samych cen
Nadmierne zadłużenie Zadłużenie, które przewyższa poziom dostępny do pożyczenia dla podmiotu niezależnego lub stopy procentowe, które przewyższają rynkowy poziom stóp procentowych

Źródło: tłumaczenie własne na podstawie OECD (2012), Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264169463-en, str. 25

 


©
Sylwia Rzymkowska

Prezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych

Materiał chroniony prawem autorskim. Materiał może być rozpowszechniany pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej) oraz nazwiska autora. Autor ani Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału.