Przejdź do treści

Zwolnienie z art. 11 pkt 1 ustawy o CIT, gdy jeden z powiązanych kontrahentów nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia

Transakcje kontrolowane

W świetle art. 11 n pkt 1 ustawy o CIT obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych pomiędzy „krajowymi podmiotami”, które spełniają przesłanki wskazane w tym przepisie (tj. brak zwolnień podmiotowych z art. 6; brak zwolnienia dla dochodów osiąganych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej czy Polskiej Strefy Inwestycji oraz brak poniesienia straty podatkowej). Przesłanki powinny być spełnione przez każdy z podmiotów zaangażowanych w transakcję kontrolowaną.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach wydanych w grudniu 2020 roku odniósł się do sposobu rozumienia przesłanki spełnienia warunków przez każdy z podmiotów zaangażowanych w transakcję kontrolowaną (0111-KDWB.4010.46.2020.2.MJ, 0111-KDIB2-1.4010.366.2020.4.BKD). Kwestie poruszane przez organ interpretacyjny dotyczyły w szczególności odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, strata podatkowa poniesiona tylko przez jednego z kontrahentów oznacza brak prawa do skorzystania ze zwolnienia również w transakcjach z pozostałymi, czy tylko z tym jednym kontrahentem.

W obu przypadkach wnioskodawcy realizowali transakcje kontrolowane z kilkoma polskimi podmiotami powiązanymi, które są transakcjami kontrolowanymi o charakterze jednorodnym. Jednocześnie, nie wszystkie podmioty powiązane spełniały warunki przewidziane w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT – w szczególności poniosły stratę podatkową, czy też korzystały ze zwolnień z podatku CIT.

Na tym tle wnioskodawcy zwrócili się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o potwierdzenie, że przysługuje im prawo do skorzystania z powyższego zwolnienia dla transakcji kontrolowanych realizowanych z pozostałymi podmiotami powiązanymi, które spełniają przesłanki określone w treści art. 11n pkt 1 ustawy o CIT. W obu przypadkach Wnioskodawcy stanęli na stanowisku, że takie prawo powinno im przysługiwać. Organ interpretacyjny zgodził się z tym podejściem.

Interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej

W jednej z interpretacji, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odstąpił od uzasadnienia swojego stanowiska. W drugiej przedstawiając argumentację odniósł się m.in. do regulacji art. 11l ustawy o CIT, który rozstrzyga kwestię, co do sposobu określenia wartości transakcji kontrolowanej. Organ interpretacyjny jednoznacznie podniósł, że ustawodawca w art. 11l ust. 3 ustawy o CIT sprecyzował, iż:

część transakcji kontrolowanej, która jest zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego, nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wartości transakcji, która to wartość jest ustalana pod kątem ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Tym samym, jeżeli transakcja kontrolowana nie spełnia warunków przewidzianych w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, tylko w odniesieniu do jednego z podmiotów, ewentualny obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych powstanie jedynie w odniesieniu do tej części transakcji, realizowanej z kontrahentem , który nie spełni warunków do zwolnienia. Konsekwentnie, Dyrektor potwierdził prawo do zastosowania zwolnienia dla pozostałych transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi spełniającymi warunki z art. 11n ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Organu interpretacyjnego jest zgodne z Wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, co do sposobu wypełnienia informacji o cenach transferowych z września 2020 roku (w szczególności odpowiedź na pytanie nr 35).


©
Krzysztof Bekieszczuk, dr Michał Kilijański – Członkowie Stowarzyszenia

pracownicy Departamentu Podatków KGHM Polska Miedź S.A., posiadający tytuł doradcy podatkowego

Materiał chroniony prawem autorskim. Materiał może być rozpowszechniany pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej) oraz nazwiska autora. Autor ani Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału.