Przejdź do treści

Glosariusz OECD

A

Analiza funkcjonalna

(Functional analysis)

Analiza funkcjonalna

(Functional analysis)

Analiza wykonywanych funkcji (biorąc pod uwagę wykorzystane aktywa i podejmowane ryzyko) przez przedsiębiorstwa powiązane w transakcjach kontrolowanych i przez niezależne przedsiębiorstwa w porównywalnych transakcjach niekontrolowanych na wolnym rynku.

Analiza porównywalności

(Comparability analysis)

Analiza porównywalności

(Comparability analysis)

Porównanie transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi z transakcją lub transakcjami między przedsiębiorstwami niezależnymi. Te dwa rodzaje transakcji są porównywalne, jeśli żadna z różnic pomiędzy nimi nie może w sposób istotny wpłynąć materialnie na czynnik brany pod uwagę w metodologii (np. cenę lub marżę) lub jeżeli można wprowadzić należycie dokładne korekty, aby wyeliminować istotne skutki materialne wszelkich takich różnic.

Analiza resztowa

(Residual analysis)

Analiza resztowa

(Residual analysis)

Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, która przeprowadza podział globalnego zysku z badanych transakcji kontrolowanych w dwóch etapach. W pierwszym etapie każdemu uczestnikowi przypisany jest dostateczny zysk zapewniający podstawowy dochód, właściwy dla typu transakcji, w którą uczestnik jest zaangażowany. Zazwyczaj podstawowy dochód jest określony przez porównanie dochodów rynkowych osiągniętych w podobnych typach transakcji przez przedsiębiorstwa niezależne. Tak więc podstawowy dochód generalnie nie uwzględnia dochodu, który jest wytwarzany przez jakieś wyjątkowe i wartościowe aktywa posiadane przez uczestników. W drugim etapie wszelkie pozostałe resztowe zyski (straty) pozostające po podziale w pierwszym etapie zostają podzielone pomiędzy strony na podstawie analizy faktów i okoliczności, które mogą wskazać, jak ta pozostała kwota resztowa zostałaby podzielona pomiędzy przedsiębiorstwa niezależne.

Analiza udziału

(Contribution analysis)

Analiza udziału

(Contribution analysis)

Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, w której połączone zyski z kontrolowanych transakcji są dzielone między przedsiębiorstwa powiązane na podstawie względnej wartości działań wykonywanych w tych transakcjach (biorąc pod uwagę użyte aktywa i podejmowane ryzyko) przez każde z przedsiębiorstw powiązanych i uzupełnione, na ile to możliwe, przez zewnętrzne dane rynkowe, wskazujące, w jaki sposób niezależne przedsiębiorstwa podzieliłyby zyski w podobnych okolicznościach.

D

Działalność akcjonariusza lub udziałowca

(Shareholder activity)

Działalność akcjonariusza lub udziałowca

(Shareholder activity)

Działalność wykonywana przez członka grupy wielonarodowej (na ogół spółkę matkę lub regionalną spółkę portfelową) jedynie z tytułu posiadania udziału w kapitale jednego lub licznych innych członków grupy, to znaczy w charakterze akcjonariusza lub udziałowca.

G

Grupa przedsiębiorstw wielonarodowych

(Multinational enterprise group – MNE group)

Grupa przedsiębiorstw wielonarodowych

(Multinational enterprise group – MNE group)

Grupa przedsiębiorstw powiązanych mających placówki w dwóch lub większej liczbie krajów.

J

Jednoczesne kontrole podatkowe

(Simultaneous tax examinations)

Jednoczesne kontrole podatkowe

(Simultaneous tax examinations)

Jednoczesna kontrola podatkowa, zgodnie z definicją zawartą w części A Modelowego Porozumienia OECD o Podejmowaniu Jednoczesnych Kontroli Podatkowych, oznacza porozumienie między dwiema lub większą liczbą stron w celu skontrolowania – jednocześnie i niezależnie, przez każdą ze stron na własnym terytorium – sytuacji podatnika(ów), którą są wspólnie zainteresowane w celu wymiany wszelkich informacji w ten sposób uzyskanych.

K

Korekta kompensacyjna

(Compensating adjustment)

Korekta kompensacyjna

(Compensating adjustment)

Korekta, w której podatnik podaje cenę transferową dla celów podatkowych, to znaczy taką, która, według podatnika, jest ceną wolnorynkową w ramach transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi, nawet jeśli różni się od rzeczywiście stosowanej przez przedsiębiorstwa powiązane. Korekta taka powinna być dokonana przed złożeniem zeznania podatkowego.

Korekta pierwotna

(Primary adjustment)

Korekta pierwotna

(Primary adjustment)

Korekta podlegających opodatkowaniu zysków osiąganych przez przedsiębiorstwa dokonywana przez jedną administrację w wyniku stosowania zasady pełnej konkurencji do transakcji obejmujących przedsiębiorstwo powiązane położone na terytorium podlegającym kompetencji innej administracji podatkowej.

Korekta współzależna

(Corresponding adjustment)

Korekta współzależna

(Corresponding adjustment)

Korekta zobowiązania podatkowego przedsiębiorstwa powiązanego dokonana w drugim kraju przez administrację podatkową tego kraju, odpowiadająca poprawce pierwotnej dokonanej przez administrację podatkową w pierwszym kraju, tak aby podział zysków pomiędzy tymi dwoma krajami był spójny.

Korekta wtórna

(Secondary adjustment)

Korekta wtórna

(Secondary adjustment)

Korekta, która wynika z nałożenia podatku na transakcję wtórną.

Koszty bezpośrednie

(Direct costs)

Koszty bezpośrednie

(Direct costs)

Koszty ponoszone przy wytwarzaniu wyrobu lub świadczeniu usługi, jak na przykład koszt surowców.

Koszty pośrednie

(Indirect costs)

Koszty pośrednie

(Indirect costs)

Koszty wytworzenia produktu lub świadczenia usługi, które, choć blisko związane z procesem wytworzenia lub świadczenia, mogą być wspólne dla wielu produktów lub usług (np. koszty działu napraw, który obsługuje urządzenia do wytworzenia różnych produktów).

M

Marża od ceny odprzedaży

(Resale price margin)

Marża od ceny odprzedaży

(Resale price margin)

Kwota, z której odprzedawca stara się pokryć własne koszty sprzedaży i inne koszty operacyjne w ramach wykonywanych funkcji (z uwzględnieniem wykorzystanych aktywów i podejmowanego ryzyka), aby osiągnąć odpowiedni zysk.

Metoda ceny odprzedaży

(Resale price method)

Metoda ceny odprzedaży

(Resale price method)

Metoda ustalania cen transferowych oparta na cenie, po której produkt zakupiony od przedsiębiorstwa powiązanego jest odprzedawany przedsiębiorstwu niezależnemu. Cena odprzedaży jest obniżana o marżę ceny odprzedaży. To, co pozostaje po odjęciu marży ceny odprzedaży, może być uważane, po korekcie innych kosztów związanych z zakupem produktu (np. opłaty celne), za wolnorynkową cenę pierwotnego transferu mienia pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi.

Metoda fakturowania bezpośredniego

(Direct-charge method)

Metoda fakturowania bezpośredniego

(Direct-charge method)

Metoda, która polega na bezpośrednim fakturowaniu poszczególnych usług międzynarodowych na podstawie jasno ustalonych podstaw.

Metoda fakturowania pośredniego

(Indirect-charge method)

Metoda fakturowania pośredniego

(Indirect-charge method)

Metoda, która polega na fakturowaniu usług międzygrupowych na podstawie metody przypisywania i podziału kosztów.

Metoda globalnego podziału według ustalonych z góry formuł

(Global formulary apportionment method)

Metoda globalnego podziału według ustalonych z góry formuł

(Global formulary apportionment method)

Metoda podziału zysków globalnych grupy wielonarodowej pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi w różnych krajach oparta na jednolitej bazie na podstawie ustalonej wcześniej formuły.

Metoda koszt-plus

(Cost plus method)

Metoda koszt-plus

(Cost plus method)

Metoda ustalenia cen transferowych uwzględniająca koszty poniesione przez dostawcę mienia (lub usług) w transakcji kontrolowanej. Odpowiedni narzut koszt-plus dodawany jest do tego kosztu, aby zagwarantować odpowiedni zysk w ramach wykonywanych funkcji (biorąc pod uwagę wykorzystane aktywa i podejmowane ryzyko) i warunków rynkowych. Uzyskany wynik, po dodaniu narzutu koszt-plus do powyższych kosztów, może być uważany za cenę wolnorynkową transakcji wyjściowej między przedsiębiorstwami powiązanymi.

Metoda marży transakcyjnej netto

(Transactional net margin method)

Metoda marży transakcyjnej netto

(Transactional net margin method)

Metoda zysku transakcyjnego badająca marżę zysku netto w stosunku do odpowiedniej podstawy (np. kosztów, obrotów, aktywów), którą podatnik osiąga z transakcji kontrolowanej (lub transakcji, które należy skumulować zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale I).

Metoda podziału zysków

(Profit split method)

Metoda podziału zysków

(Profit split method)

Metoda zysku transakcyjnego polegająca na ustaleniu łącznego zysku z transakcji kontrolowanej do podziału między przedsiębiorstwami powiązanymi (lub zysku z transakcji kontrolowanych, który powinien być połączony zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale III), a następnie na jego podzieleniu pomiędzy przedsiębiorstwa powiązane według ekonomicznie słusznej zasady pokazującej przybliżony podział zysków, których należałoby oczekiwać i które powinny znaleźć odbicie w umowie sporządzonej zgodnie z zasadą pełnej konkurencji.

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

(Comparable uncontrolled price method – CUP)

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

(Comparable uncontrolled price method – CUP)

Metoda ustalenia wyceny transferu porównująca cenę dóbr lub usług przekazanych w transakcji kontrolowanej z ceną naliczoną za dobra lub usługi przekazane w porównywalnej transakcji między przedsiębiorstwami niezależnymi w porównywalnych okolicznościach.

Metody zysku transakcyjnego

(Transactional profit method)

Metoda zysku transakcyjnego

(Transactional profit method)

Metoda wyceny transferu, która polega na zbadaniu zysków wynikających z konkretnych transakcji kontrolowanych jednego lub więcej przedsiębiorstw powiązanych uczestniczących w tych transakcjach.

Mienie niematerialne handlowe

(Commercial intangible)

Mienie niematerialne handlowe

(Commercial intangible)

Mienie niematerialne wykorzystywane w ramach działalności handlowej, takiej jak wytwarzanie dobra lub świadczenie usługi, albo prawa niematerialnego, które samo w sobie stanowi mienie przemysłowe lub handlowe przekazane klientom lub wykorzystywane w ramach wykonywania działalności przemysłowej lub handlowej.

Mienie niematerialne marketingowe

(Marketing intangible)

Mienie niematerialne handlowe

(Marketing intangible)

Mienie niematerialne związane z działalnością marketingową, które przyczynia się do eksploatacji handlowej produktu lub usługi i/lub ma dużą wartość promocyjną dla danego produktu.

Mienie niematerialne wytwórcze

(Trade intangible)

Mienie niematerialne wytwórcze

(Trade intangible)

Mienie niematerialne handlowe inne niż mienie niematerialne marketingowe.

N

Narzut koszt-plus

(Cost plus mark-up)

Narzut koszt-plus

(Cost plus mark-up)

Narzut obliczany przez porównanie z marżami ustalonymi po kosztach bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez dostawcę dóbr lub usług w ramach jednej transakcji.

O

Odstępne

(Buy-out payment)

Odstępne

(Buy-out payment)

Odszkodowanie, jakie uczestnik wycofujący się z istniejącego już porozumienia może otrzymać od innych uczestników z tytułu faktycznego przekazania jego udziału w wynikach działań dokonanych w przeszłości w ramach porozumienia.

P

Płatność wyrównawcza

(Balancing payment)

Płatność wyrównawcza

(Balancing payment)

Płatność dokonywana zazwyczaj przez jednego uczestnika lub uczestników na rzecz innego uczestnika w celu skorygowania proporcjonalnych składek uczestników; podwyższa wartość udziałów płatnika i obniża wartość udziałów odbiorcy o kwotę wypłaty.

Porozumienie o podziale kosztów

(Cost contribution arrangement – CCA)

Porozumienie o podziale kosztów

(Cost contribution arrangement – CCA)

Ramowe porozumienie zawarte między przedsiębiorstwami w sprawie podziału kosztów i ryzyka związanego z zaprojektowaniem, wyprodukowaniem oraz uzyskaniem aktywów, usług lub praw i w sprawie ustalenia istoty i zakresu udziału każdej ze stron w wynikach działalności związanej z zaprojektowaniem, wyprodukowaniem oraz uzyskaniem takich aktywów, usług lub praw.

Potencjał zysku

(Profit Potential)

Potencjał zysku

(Profit Potential)

Oczekiwane przyszłe zyski. W niektórych przypadkach może obejmować straty. Określenie “potencjał zysku“ jest często stosowane dla celów oszacowania wolnorynkowego wynagrodzenia za transfer dóbr niematerialnych lub działalności, lub dla obliczenia wolnorynkowego odszkodowania za rozwiązanie lub istotne renegocjowanie istniejących porozumień, gdy ustali się, że takie odszkodowanie lub wynagrodzenie miałoby miejsce między niezależnymi stronami w porównywalnych okolicznościach.

Potrącenie umyślne

(Intentional set-off)

Potrącenie umyślne

(Intentional set-off)

Korzyść zapewniona w ramach grupy przez jedno przedsiębiorstwo powiązane innemu przedsiębiorstwu powiązanemu, która jest w pewnym stopniu umyślnie zrównoważona przez inne korzyści otrzymane w zamian przez to przedsiębiorstwo.

Procedura polubowna

(Mutual agreementprocedure)

Procedura polubowna

(Mutual agreementprocedure)

Procedura, za pomocą której administracje podatkowe prowadzą między sobą konsultacje w celu rozwiązania sporów dotyczących stosowania konwencji o podwójnym opodatkowaniu. Procedura opisana i dozwolona przez art. 25 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD może być stosowana do wyeliminowania podwójnego opodatkowania mogącego wyniknąć z korekty ceny transferowej.

Przedsiębiorstwa niezależne

(Independent enterprises)

Przedsiębiorstwa niezależne

(Independent enterprises)

Dwa przedsiębiorstwa są względem siebie przedsiębiorstwami niezależnymi, jeżeli nie są ze sobą powiązane.

Przedsiębiorstwa powiązane

(Associated enterprises)

Przedsiębiorstwa powiązane

(Associated enterprises)

Dwa przedsiębiorstwa są względem siebie przedsiębiorstwami powiązanymi, jeśli jedno z tych przedsiębiorstw spełnia warunki art. 9 ust. 1a lub 1b Modelowej Konwencji Podatkowej OECD w stosunku do drugiego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo wielonarodowe

(Multinational enterprise – MNE)

Przedsiębiorstwa wielonarodowe

(Multinational enterprise – MNE)

Spółka będąca częścią grupy wielonarodowej.

T

Tradycyjne metody transakcyjne

(Traditional transaction methods)

Tradycyjne metody transakcyjne

(Traditional transaction methods)

Metoda porównywalnej ceny rynkowej, metoda ceny odprzedaży oraz metoda koszt-plus.

Transakcja wtórna

(Secondary transaction)

Transakcja wtórna

(Secondary transaction)

Domniemana transakcja, której pewne państwa będą dochodzić w ramach własnych ustawodawstw krajowych po zaproponowaniu korekty pierwotnej w celu dokonania rzeczywistego, zgodnego z pierwotną korektą, podziału zysków. Transakcje wtórne mogą przyjąć postać domniemanych dywidend, domniemanych wkładów kapitałowych lub domniemanych pożyczek.

Transakcje kontrolowane

(Controlled transactions)

Transakcje kontrolowane

(Controlled transactions)

Transakcje pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, które są względem siebie przedsiębiorstwami powiązanymi.

Transakcje wolnorynkowe

(Uncontrolled transactions)

Transakcje wolnorynkowe

(Uncontrolled transactions)

Transakcje pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, które są względem siebie przedsiębiorstwami powiązanymi.

U

Uprzednie porozumienia w sprawie cen transferowych

(Advance pricing arrangement – APA)

Uprzednie porozumienia w sprawie cen transferowych

(Advance pricing arrangement – APA)

Porozumienie określające przed zawarciem transakcji kontrolowanych właściwy zestaw kryteriów (np. metodę, porównywalne elementy oraz właściwe do nich korekty, główne założenia odnośnie do przyszłych zdarzeń) pomocnych w ustaleniu cen transferowych dla tych transakcji w danym okresie. Porozumienie o uprzednim ustaleniu ceny transferowej może mieć charakter jednostronny, gdy dotyczy tylko jednej administracji podatkowej i jednego podatnika, lub wielostronny, gdy jest zawarte między dwiema lub więcej administracjami podatkowymi.

Usługi świadczone na żądanie

(“On call“ services)

Usługi świadczone na żądanie

(“On call“ services)

Usługi świadczone przez spółkę matkę lub centrum usługowe grupy, dostępne w każdym momencie dla członków grupy przedsiębiorstw wielonarodowych.

Usługi wewnątrzgrupowe

(Intra-group service)

Usługi wewnątrzgrupowe

(Intra-group service)

Działalność (np. administracyjna, techniczna, finansowa, handlowa itd.), za którą niezależne przedsiębiorstwo byłoby gotowe zapłacić lub którą wykonałoby na własny rachunek.

W

Wpisowe

(Buy-in payment)

Wpisowe

(Buy-in payment)

Opłata wnoszona przez nowego uczestnika istniejącego już porozumienia o podziale kosztów w celu uzyskania prawa do udziału w wynikach wcześniejszej działalności, sprzed tego porozumienia.

Z

Zakres pełnej konkurencji

(Arm’s length range)

Zakres pełnej konkurencji

(Arm’s length range)

Różnice w cenach, które mogą być zaakceptowane przy ustaleniu, czy warunki transakcji kontrolowanej są zgodne z zasadą pełnej konkurencji i które wynikają bądź z zastosowania tej samej metody wyceny transferu do różnorodnych porównywalnych danych, bądź ze stosowania różnych metod wyceny transferu.

Zasada pełnej konkurencji czyli wolnego rynku

(Arm’s length principle)

Zasada pełnej konkurencji czyli wolnego rynku

(Arm’s length principle)

Międzynarodowa norma, która, jak uzgodniły kraje członkowskie OECD, powinna być stosowana do ustalenia cen transferowych do celów podatkowych. Jest ona sformułowana w art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD następująco: “`{`…`}` jeżeli `{`…`}` między dwoma przedsiębiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych, zostaną umówione lub narzucone warunki, które różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne przedsiębiorstwa, wówczas zyski, które osiągnęłoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane“.

Zyski brutto

.(Gross profits)

Zyski brutto

(Gross profits)

Zyski brutto z transakcji handlowej lub przemysłowej to kwota obliczona przez odjęcie od wpływów brutto z transakcji kosztów zakupów lub kosztów produkcji odpowiadająca sprzedaży, z odpowiednią korektą na wzrost lub spadek zapasów surowców lub towarów, ale bez brania pod uwagę innych kosztów.

Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

Zapisz się do naszego newslettera!