Kategoria ‘Regulacje krajowe’

Interpretacje ogólne Ministra Finansów z 26 i 28 marca 2018 r.

Napisane dnia:

Pierwsza z interpretacji (wydana dnia 26.03.2018 i opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 03.04.2018, poz. 31) ma istotne znaczenie dla podmiotów gospodarczych działających w Polsce za pośrednictwem zagranicznego zakładu. Minister Finansów uznał, że ustawowe progi dla celów dokumentacji cen transferowych należy odnosić do przychodów lub kosztów zagranicznego zakładu położonego w Polsce, nie zaś do całości przychodów zagranicznego przedsiębiorcy.

W drugiej interpretacji (wydanej w dniu 28.03.2018, a opublikowanej w Dzienniku Urzędowym z dnia 03.04.2018, poz. 32) Minister Finansów odniósł się do zagadnienia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnych latach podatkowych. Przykładem takich transakcji są przywołane w interpretacji długoterminowe transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, obligacje, gwarancje, poręczenia). Zgodnie z przedmiotową interpretacją dla tych transakcji dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana i aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku podatkowym. Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej zdaniem Ministra Finansów jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji.

 

Rozporządzenie ws. wydłużenia terminów opublikowane

Napisane dnia:

W dniu 15 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym nr 555 opublikowane zostało Rozporządzenienie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Jednocześnie na portalu podatkowym MF zamieszczone zostało wyjaśnienie zawierające m.in. wskazówki w zakresie wypełnienia zeznania rocznego CIT oraz PIT, a także odpowiedź na wybrane uwagi do Rozporządzenia, zgłaszane w ramach konsultacji publicznych, w tym również przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych. Wraz z wyjaśnieniem Ministerstwo Finansów zaprezentowało również wzór oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych.

Z pełną treścią komunikatu Ministra Finansów oraz wzorem oświadczenia można zapoznać się tutaj.

 

Rynkowa zdolność kredytowa – odpowiedź na interpelację poselską

Napisane dnia:

Odpowiedź na interpelację poselską ws. art. 15ca ustawy o CIT. Zgodnie z wyjaśnieniem MInisterstwa Finansów, przepis 15 ca ustawy może być stosowany niezależnie od rozwiązań limitujących koszt odsetek (finansowania dłużnego) zaliczanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności rozwiązania zawartego w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on zatem dodatkowy instrument przeciwdziałający tzw. niedostatecznej kapitalizacji, czyli nadmiernemu finansowaniu się podatników długiem zamiast kapitałem własnym. Intencją prawodawcy było objęcie tą regulacją wszystkich podmiotów, nie tylko tych już działających na rynku, ale również tych zaczynających działalność gospodarczą.

W zakresie zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych należy zatem przeprowadzić 2 testy:

  • (i) test rynkowej zdolności kredytowej oraz
  • (ii) test limitu odsetek  stosunku do poziomu EBITDA.

Interpretacja ogólna MF – dokumentacja podatkowa (24.01.2018)

Napisane dnia:
W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, zawierającą wyjaśnienia w zakresie identyfikacji transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. Interpretacja ta była wyczekiwana, jednak wprowadza zamieszanie w zakresie pojęcia agregacji transakcji i ich materialności.
  • Minister Finansów w pierwszym z czterech punktów wskazał, że obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają tylko te transakcje jednego rodzaju / inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość ustalona odrębnie dla poszczególnych transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza ustawowe progi dokumentacyjne.
  • W drugim punkcie zostało wyrażone stanowisko, zgodnie z którym ustawowe progi dokumentacyjne odnosi się do poszczególnych sum wartości transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju, realizowanych z podmiotami powiązanymi. Takie stanowisko może budzić wątpliwości, zarówno w zakresie jego zgodności z wytycznymi OECD, jak i w praktycznym stosowaniu zaprezentowanej przez Ministra Finansów zasady identyfikacji transakcji lub innych zdarzeń wymagających udokumentowania.

Dla przykładu podmiot, świadczący usługi lub dostarczający towary do konsumenta masowego, w tym do jego pracowników, a także do podmiotów powiązanych kapitałowo bądź osobowo oraz pracowników zatrudnionych w tych podmiotach, zobowiązany będzie do ustalania wartości transakcji w odniesieniu do bardzo szerokiego grona odbiorców.

W efekcie ciężar administracyjny związany z przygotowaniem dokumentacji podatkowej może okazać się niewspółmierny do istotności danej transakcji. Oczekiwane przez podatników stanowisko w tym zakresie zakłada objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym wyłącznie tych transakcji jednego rodzaju, których wartość w relacji z co najmniej jednym podmiotem powiązanym przekracza próg dokumentacyjny (materialne transakcje), przy czym dokumentacja podatkowa powinna wówczas objąć te transakcje jednego rodzaju realizowane z pozostałymi podmiotami powiązanymi.

  • Trzeci punkt interpretacji ogólnej doprecyzowuje przepisy w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, stanowiąc, że obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są inne zdarzenia jednego rodzaju, realizowane wyłącznie z podmiotami powiązanymi.
  • W czwartym punkcie wskazane zostały główne przesłanki dla uznania danej transakcji lub innego zdarzenia odpowiednio – za transakcję jednego rodzaju lub inne zdarzenie jednego rodzaju.
Aktywnie wspierają nas:
Kronopol Energa Lotos Beata Chmielewska
Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/