Kategoria ‘Regulacje krajowe’

CIT-TP i PIT-TP na nowych wzorach

Napisane dnia:

W Dzienniku Ustaw 2018 w poz. 300 i 301 zostały opublikowane Rozporządzenia Ministra Finansów, wprowadzające nowe wzory formularzy CIT-TP i PIT-TP, które obowiązywać będą tych podatników, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku złożenia uproszczonego sprawozdania i planują uczynić to w terminie do 30 września 2018 r. Rozporządzenie wskazuje, że sprawozdanie na dotychczasowym wzorze uznane będzie za skutecznie złożone, jeśli zostało złożone najpóźniej 6 lipca br., tj. przed dniem wejścia w życie omawianego Rozporządzenia.

Z pełnym tekstem Rozporządzeń można zapoznać się klikając w poniższe linki:

CIT-TP

PIT-TP

W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów zapowiada zmiany w deklaracji CIT-TP

Napisane dnia:

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 21099 dotyczącą formularza CIT-TP, Minister Finansów udzielił wyjaśnień w kontekście zadanych pytań a jednocześnie zapowiedział publikację w najbliższym czasie praktycznego poradnika zawierającego odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania ze strony podatników w zakresie wypełnienia deklaracji CIT-TP. W dalszej perspektywie planowane są także zmiany w samej deklaracji, a ich celem ma być jej uproszczenie. Z niecierpliwością czekamy na efekt tych prac.

Odnosząc się do odpowiedzi Ministra Finansów na zadane w interpelacji pytania, warto zwrócić uwagę na postawioną w nich tezę, że pod pojęciem przychody w sformułowaniu „procentowy udział w przychodach” należy przyjąć sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat, podczas gdy w wyjaśnieniach do sekcji F formularza CIT-TP wskazane jest, że należy uwzględnić całość przychodów podatnika. Niestety kategoria przychodów rachunkowych w dalszym ciągu pozostaje nieprecyzyjna, gdyż zależna będzie od przyjętych w danej jednostce gospodarczej standardów rachunkowości i może być w różny sposób prezentowana w rachunku zysków i strat.

Interpretacje ogólne Ministra Finansów z 26 i 28 marca 2018 r.

Napisane dnia:

Pierwsza z interpretacji (wydana dnia 26.03.2018 i opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 03.04.2018, poz. 31) ma istotne znaczenie dla podmiotów gospodarczych działających w Polsce za pośrednictwem zagranicznego zakładu. Minister Finansów uznał, że ustawowe progi dla celów dokumentacji cen transferowych należy odnosić do przychodów lub kosztów zagranicznego zakładu położonego w Polsce, nie zaś do całości przychodów zagranicznego przedsiębiorcy.

W drugiej interpretacji (wydanej w dniu 28.03.2018, a opublikowanej w Dzienniku Urzędowym z dnia 03.04.2018, poz. 32) Minister Finansów odniósł się do zagadnienia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnych latach podatkowych. Przykładem takich transakcji są przywołane w interpretacji długoterminowe transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, obligacje, gwarancje, poręczenia). Zgodnie z przedmiotową interpretacją dla tych transakcji dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana i aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku podatkowym. Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej zdaniem Ministra Finansów jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji.

 

Rozporządzenie ws. wydłużenia terminów opublikowane

Napisane dnia:

W dniu 15 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym nr 555 opublikowane zostało Rozporządzenienie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Jednocześnie na portalu podatkowym MF zamieszczone zostało wyjaśnienie zawierające m.in. wskazówki w zakresie wypełnienia zeznania rocznego CIT oraz PIT, a także odpowiedź na wybrane uwagi do Rozporządzenia, zgłaszane w ramach konsultacji publicznych, w tym również przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych. Wraz z wyjaśnieniem Ministerstwo Finansów zaprezentowało również wzór oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych.

Z pełną treścią komunikatu Ministra Finansów oraz wzorem oświadczenia można zapoznać się tutaj.

 

Rynkowa zdolność kredytowa – odpowiedź na interpelację poselską

Napisane dnia:

Odpowiedź na interpelację poselską ws. art. 15ca ustawy o CIT. Zgodnie z wyjaśnieniem MInisterstwa Finansów, przepis 15 ca ustawy może być stosowany niezależnie od rozwiązań limitujących koszt odsetek (finansowania dłużnego) zaliczanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności rozwiązania zawartego w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on zatem dodatkowy instrument przeciwdziałający tzw. niedostatecznej kapitalizacji, czyli nadmiernemu finansowaniu się podatników długiem zamiast kapitałem własnym. Intencją prawodawcy było objęcie tą regulacją wszystkich podmiotów, nie tylko tych już działających na rynku, ale również tych zaczynających działalność gospodarczą.

W zakresie zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych należy zatem przeprowadzić 2 testy:

  • (i) test rynkowej zdolności kredytowej oraz
  • (ii) test limitu odsetek  stosunku do poziomu EBITDA.