Kategoria ‘Udział w procesie legislacyjnym’

Komentarz CCT do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej dot. wniosku grupowego

Napisane dnia:

W odpowiedzi na skierowanie projektu ustawy zmieniającej Ordynację podatkową do konsultacji publicznych, CCT zgłosiło do Ministerstwa Finansów szereg uwag, których wspólnym mianownikiem jest obawa, że efektem wprowadzonych zmian będzie zmniejszenie zainteresowania podatników z występowaniem z wnioskiem grupowym w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z pełnym stanowiskiem CCT nt. projektu ustawy można zapoznać się tutaj.

Interpretacja ogólna MF – dokumentacja podatkowa (24.01.2018)

Napisane dnia:
W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, zawierającą wyjaśnienia w zakresie identyfikacji transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. Interpretacja ta była wyczekiwana, jednak wprowadza zamieszanie w zakresie pojęcia agregacji transakcji i ich materialności.
  • Minister Finansów w pierwszym z czterech punktów wskazał, że obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają tylko te transakcje jednego rodzaju / inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość ustalona odrębnie dla poszczególnych transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza ustawowe progi dokumentacyjne.
  • W drugim punkcie zostało wyrażone stanowisko, zgodnie z którym ustawowe progi dokumentacyjne odnosi się do poszczególnych sum wartości transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju, realizowanych z podmiotami powiązanymi. Takie stanowisko może budzić wątpliwości, zarówno w zakresie jego zgodności z wytycznymi OECD, jak i w praktycznym stosowaniu zaprezentowanej przez Ministra Finansów zasady identyfikacji transakcji lub innych zdarzeń wymagających udokumentowania.

Dla przykładu podmiot, świadczący usługi lub dostarczający towary do konsumenta masowego, w tym do jego pracowników, a także do podmiotów powiązanych kapitałowo bądź osobowo oraz pracowników zatrudnionych w tych podmiotach, zobowiązany będzie do ustalania wartości transakcji w odniesieniu do bardzo szerokiego grona odbiorców.

W efekcie ciężar administracyjny związany z przygotowaniem dokumentacji podatkowej może okazać się niewspółmierny do istotności danej transakcji. Oczekiwane przez podatników stanowisko w tym zakresie zakłada objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym wyłącznie tych transakcji jednego rodzaju, których wartość w relacji z co najmniej jednym podmiotem powiązanym przekracza próg dokumentacyjny (materialne transakcje), przy czym dokumentacja podatkowa powinna wówczas objąć te transakcje jednego rodzaju realizowane z pozostałymi podmiotami powiązanymi.

  • Trzeci punkt interpretacji ogólnej doprecyzowuje przepisy w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, stanowiąc, że obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są inne zdarzenia jednego rodzaju, realizowane wyłącznie z podmiotami powiązanymi.
  • W czwartym punkcie wskazane zostały główne przesłanki dla uznania danej transakcji lub innego zdarzenia odpowiednio – za transakcję jednego rodzaju lub inne zdarzenie jednego rodzaju.

Wątpliwości w obszarze CIT-TP

Napisane dnia:

Compliance w obszarze CIT-TP z pewnością będzie wyzwaniem dla podmiotów, które nie mają jednorodnej działalności.

CCT złożyło do MF prośbę o wyjaśnienia wątpliwości w obszarze CIT-TP. Jak widać tematów sporo się zebrało a z pewnością liczba ich zwiększy się w nowym roku. Zachęcamy do lektury i dzielenia się przemyśleniami na grupie LinkedIn.

Stanowisko CCT nt. art. 15e w komisji senackiej (2017.11.08)

Napisane dnia:

CCT przygotowało stanowisko odnośnie do art. 15e CIT (planowanego od 2018 r.).

Jako Stowarzyszenie specjalistów zajmujących się rozliczeniami w ramach grup kapitałowych oraz mając świadomość zagranicznych regulacji w obszarze cen transferowych, również wynikających z prac OECD w obszarze przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przesuwania zysków, a także wynikających z dyrektywy Komisji Europejskiej ATAD, jesteśmy zaniepokojeni koncepcją ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z transakcji dot. świadczeń niematerialnych wskazanych w nowoprojektowanym art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ograniczenie odliczalności tych kosztów będzie w istotny sposób zmniejszało atrakcyjność inwestycji zagranicznych w Polsce, co w długim okresie może przynieść spadek inwestycji zagranicznych. Większość opłat licencyjnych dot. technologii i znaków towarowych, usług wewnątrzgrupowych jest niezbędna dla prowadzenia działalności zarówno produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej w Polsce (jak i na całym świecie), jednakże koszty te nie stanowią kosztu bezpośredniego wytworzenia produktu lub świadczenia usługi, przez co nie będą korzystały z wyłączenia na podstawie nowego art. 15e ust. 9. Opłaty licencyjne i inne niematerialne świadczenia wewnątrzgrupowe, co do zasady, stanowią koszt pośredni, a nie bezpośrednie koszt wytworzenia. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych przez nas z zagranicznymi inwestorami aktywnymi w Polsce, zaproponowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenia postrzegane są przez nich bardzo negatywnie – niejednokrotnie jako godzące w wspólnotową swobodę przepływu kapitału.

Planowana regulacja zawiera także błąd systemowy polegający na braku wyłączenia z obowiązków dokumentacyjnych (obejmujących dokumentację podatkową, formularz CIT-TP, analizy danych porównawczych) transakcji, które zostaną wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, przez co zwiększa obciążenia administracyjne przedsiębiorstw.

Z całym stanowiskiem można zapoznać się tutaj.

Rozporządzenia w sprawie szczegółowych elementów dokumentacji cen transferowych – master/local file (09.2017)

Napisane dnia:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1753) – zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 18 września 2017 r. Rozporządzenie wchodzi w życie 3.10.2017 r.

Aktywnie wspierają nas:
Kronopol Energa Lotos Beata Chmielewska
Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/