Przejdź do treści

Uwagi do projektu ustawy zawierającego m.in. rozszerzony obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych

W ramach konsultacji publicznych w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, CCT odniosło się do nowych regulacji dotyczących:

  • objęcia obowiązkiem dokumentacyjnych transakcji z podmiotami dokonującymi rozliczeń z kontrahentem z tzw. raju podatkowego,
  • obowiązku publikacji strategii podatkowej,
  • utrzymania zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego, o którym mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT pomimo poniesienia straty podatkowej (dotyczy podmiotów, których przychody w roku podatkowym dotkniętym kryzysem związanym z COVID-19 spadły o co najmniej 50%).

Dostrzegając potrzebę wydania wytycznych przez Ministerstwo Finansów do art. 11 r. ustawy o CIT (aktualizacja analiz porównawczych) w kontekście przedłużającego się okresu pandemii COVID-19, CCT skierowało do Ministerstwa Finansów postulat przygotowania objaśnień oraz czasowego zawieszenia obowiązku sporządzania analiz porównawczych.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.