Interpretacja ogólna MF – dokumentacja podatkowa (24.01.2018)

Napisane dnia:
W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, zawierającą wyjaśnienia w zakresie identyfikacji transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. Interpretacja ta była wyczekiwana, jednak wprowadza zamieszanie w zakresie pojęcia agregacji transakcji i ich materialności.
  • Minister Finansów w pierwszym z czterech punktów wskazał, że obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają tylko te transakcje jednego rodzaju / inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość ustalona odrębnie dla poszczególnych transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza ustawowe progi dokumentacyjne.
  • W drugim punkcie zostało wyrażone stanowisko, zgodnie z którym ustawowe progi dokumentacyjne odnosi się do poszczególnych sum wartości transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju, realizowanych z podmiotami powiązanymi. Takie stanowisko może budzić wątpliwości, zarówno w zakresie jego zgodności z wytycznymi OECD, jak i w praktycznym stosowaniu zaprezentowanej przez Ministra Finansów zasady identyfikacji transakcji lub innych zdarzeń wymagających udokumentowania.

Dla przykładu podmiot, świadczący usługi lub dostarczający towary do konsumenta masowego, w tym do jego pracowników, a także do podmiotów powiązanych kapitałowo bądź osobowo oraz pracowników zatrudnionych w tych podmiotach, zobowiązany będzie do ustalania wartości transakcji w odniesieniu do bardzo szerokiego grona odbiorców.

W efekcie ciężar administracyjny związany z przygotowaniem dokumentacji podatkowej może okazać się niewspółmierny do istotności danej transakcji. Oczekiwane przez podatników stanowisko w tym zakresie zakłada objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym wyłącznie tych transakcji jednego rodzaju, których wartość w relacji z co najmniej jednym podmiotem powiązanym przekracza próg dokumentacyjny (materialne transakcje), przy czym dokumentacja podatkowa powinna wówczas objąć te transakcje jednego rodzaju realizowane z pozostałymi podmiotami powiązanymi.

  • Trzeci punkt interpretacji ogólnej doprecyzowuje przepisy w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, stanowiąc, że obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są inne zdarzenia jednego rodzaju, realizowane wyłącznie z podmiotami powiązanymi.
  • W czwartym punkcie wskazane zostały główne przesłanki dla uznania danej transakcji lub innego zdarzenia odpowiednio – za transakcję jednego rodzaju lub inne zdarzenie jednego rodzaju.

Pierwszy w Polsce Przewodnik po usługach w grupach kapitałowych

Napisane dnia:

Z dumą przedstawiamy pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie poruszające problematykę usług o niskiej wartości dodanej, zarówno w aspekcie regulacyjnym, jak i ekonomicznym. Posłuży ono jako wsparcie przy ocenie rynkowości wskaźników finansowych dla niektórych rodzajów typowych usług wsparcia oraz  na potrzeby analizy / dokumentacji cen transferowych. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.infocredit-online.pl/Przewodnik-po-uslugach-o-niskiej-wartosci-dodanej
Przewodnik to kompendium wiedzy o regulacjach w zakresie usług o niskiej wartości dodanej w świetle regulacji polskich oraz prac OECD i EU JTPF. Zawiera wskazanie przedziałów rentowności polskich podmiotów niezależnych, prowadzących działalność porównywalną do profilu niektórych rodzajów usług wsparcia.

Obszary usług zbadane w Przewodniku to:

  • Usługi księgowo-płacowe
  • Usługi teleinformatyczne
  • Wsparcie sprzedaży

Przewodnik może służyć jako wsparcie przy:

  • ocenie ryzyka w zakresie cen transferowych w transakcjach nabycia / świadczenia usług
  • jako wykorzystanie w dokumentacji cen transferowych jako element tzw. „opisu zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi”

Opracowanie powstało jako wspólny projekt Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych i InfoCredit. Nie stanowi analizy porównawczej w rozumieniu Updop i Rozporządzenia. Dla członków Stowarzyszenia CCT oraz użytkowników baz InfoCredit oferujemy atrakcyjne rabaty. Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej (wersja podstawowa) oraz papierowej (książkowej, wersja dostępna wyłącznie z wersją elektroniczną). Zapraszamy do kontaktu pod adresem: przewodnik@infocredit.pl

Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/