Przejdź do treści

Restrukturyzacja i uproszczenia dla małych przedsiębiorców w nowym informatorze TPR

Pod koniec października resort finansów opublikował zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (dalej Informator TPR 2022). W poprzednim tekście wspominaliśmy o nowych odpowiedziach, które pojawiły się w sekcji Zagadnienia ogólne. Dzisiaj pragniemy omówić pozostałe zmiany, które dotyczą nie tylko tzw. transakcji rajowych, ale również sposobu raportowania niektórych restrukturyzacji. Pojawiły się także punkty, którą z pewnością zainteresują mikro i małych przedsiębiorców.

Przepisy stosuj “odpowiednio”

Z Ustawy o CIT wynika, że obowiązek przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych ma zastosowanie również do podatników, którzy realizowali transakcje rajowe. Jak taka transakcja powinna zostać prawidłowo zaraportowana, dowiemy się poprzez “odpowiednie zastosowanie” przepisów o transakcjach kontrolowanych (art. 11t ust. 3 Ustawy o CIT). Co to oznacza dla nas w praktyce?

Zgodnie z Informatorem TPR 2022, odpowiednie stosowanie przepisów w takim przypadku oznacza, że zakres informacji będzie co do zasady taki sam, jak w przypadku informacji składanej dla transakcji kontrolowanych. Przykładowo transakcję rajową, tak samo jak transakcję kontrolowaną, należy przyporządkować do jednej z kategorii (pkt 41 Informatora TPR 2022).

Pamiętajmy jednak, że nie zawsze zakres raportowanych danych będzie identyczny. Świadczy o tym chociażby brak obowiązku przygotowania dla tego typu transakcji analizy cen transferowych (art. 11q ust. 2a Ustawy o CIT).

Ułatwienia dla małych przedsiębiorców

Autorzy Informatora TRP 2022 odnoszą się także do uproszczeń wprowadzonych z początkiem roku dla małych i mikroprzedsiębiorców. W pkt 58 Informatora TPR czytamy, że tacy przedsiębiorcy, jeżeli skorzystają ze zwolnienia dotyczącego obowiązku dołączenia analizy cen transferowych do local file’a, nie będą zobowiązani do wykazania metody weryfikacji ceny. W takim przypadku w sekcji E formularza powinni oni wybrać kod MW00 – nie dotyczy. Wybór ten spowoduje, że dalsze pola dotyczące analizy nie będą dostępne do uzupełnienia.

Kod MW00 można wybrać również, gdy raportujemy transakcję objętą mechanizmem safe harbour lub wspominaną już transakcję rajową (pkt 60 Informatora TPR 2022). W tym miejscu warto przypomnieć, że mimo zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego transakcji realizowanych z zastosowaniem safe harbour (art. 11n pkt 10-12 Ustawy o CIT), nadal jesteśmy zobligowani do ich zaraportowania (art. 11t ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT).

Transakcja objęta mechanizmem safe harbour w formularzu TPR-C

Restrukturyzacje przychodowe i kosztowe

Nowe pytanie pojawiło się również w sekcji Restrukturyzacja i opisuje dość ciekawy stan faktyczny. W pkt 135 opracowania, czytamy że w przypadku restrukturyzacji, w której możemy jednocześnie zidentyfikować stronę przychodową i kosztową, powinniśmy zaraportować odrębnie dwie transakcje.

Po wyborze kodu dotyczącego restrukturyzacji (kody 3001-3013) wymagane będzie wypełnienie pola Wynagrodzenie za restrukturyzację. Pole to pozwala na wybór więcej niż jednego kodu:

  • RM01-RM02 – kody dotyczące otrzymania wynagrodzenia;
  • RM03-RM04 – kody dotyczące zapłaty wynagrodzenia;
  • RM05 – kod dotyczący restrukturyzacji bez wynagrodzenia.

Kod wybieramy odpowiednio, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z transakcją przychodową, czy kosztową (art. 11k ust. 3 pkt 2 Ustawy o CIT). Dodatkowo Ministerstwo Finansów rekomenduje, aby w części F Dodatkowe informacje zamieścić wyjaśnienie dotyczące wynagrodzenia w zaraportowanej restrukturyzacji.

Restrukturyzacja zaraportowana w formularzu TPR-C z kodem RM05

Podpis kwalifikowany

Z najnowszego Informatora TPR 2022 dowiemy się również, że informację o cenach transferowych można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Jak widzimy Informator TPR 2022 został uzupełniony o dodatkowe pytania, które głownie odnoszą się do przepisów wprowadzonych wraz z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, która weszła w życie z początkiem roku. Pozostałe zmiany mają charakter jedynie doprecyzowujący lub porządkowy.

Powołując się na poszczególne odpowiedzi z Informatora TPR 2022, pamiętajmy jednak, że nie stanowi on interpretacji ogólnej ani objaśnień podatkowych. Publikacja ta ma jedynie na celu zarekomendowanie podatnikom określonego sposobu prezentacji danych.

Pozostałe artykuły z cyklu Informator TPR 2022:


© Michał Czech

członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych, ekspert w zespole cen transferowych w Grupie Kapitałowej PGE

Materiał chroniony prawem autorskim. Materiał może być rozpowszechniany pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej) oraz nazwiska autora. Autor ani Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału.