Akty normatywne

Porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych zawarte ustawie Ordynacja podatkowa

Od 2006 r. podatnicy mogą, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, zawierać tzw. uprzednie porozumienia cenowe w zakresie metody ustalania cen transferowych z podmiotami powiązanymi, stanowiące istotny instrument zwiększenia pewności inwestowania oraz pozwalające uzyskać większą pewność w obrocie gospodarczym. Uzgodnione z Ministerstwem Finansów ustalone ceny transakcji oraz metody ich kalkulacji muszą być pozytywnie zweryfikowane w przypadku kontroli podatkowej podatnika.

Istota porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych polega na określeniu – przed dokonaniem transakcji kontrolowanych – odpowiedniego zestawu kryteriów dla oceny tych

transakcji w ustalonym okresie. Jest to umowa zawierana na przyszłość, pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową, w której ten pierwszy zobowiązuje się stosować przyjętą metodę do objętych porozumieniem transakcji, w zamian uzyskując gwarancję, że stosowane przez niego ceny transakcyjne nie będą kwestionowane przez organy podatkowe. Podstawowym celem tych porozumień jest zapobieganie powstawaniu sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi w zakresie stosowania cen transakcyjnych.

Przewiduje się możliwość zawierania następujących porozumień:

– zgodnie z art. 20a ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między: podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym, lub podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a innymi podmiotami krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem zagranicznym, lub powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi – zwane „porozumieniem jednostronnym”;

− zgodnie z art. 20b § 1 minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek podmiotu krajowego, po uzyskaniu zgody władzy podatkowej właściwej dla podmiotu zagranicznego powiązanego z wnioskodawcą, uznaje prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym (porozumienie dwustronne);

− zgodnie z art. 20b § 2 w przypadku, gdy porozumienie dotyczy podmiotów zagranicznych z więcej niż jednego państwa, jego zawarcie wymaga zgody władz podatkowych państw, właściwych dla podmiotów zagranicznych, z którymi ma być dokonywana transakcja (porozumienie wielostronne).

Porozumienie obejmuje transakcje, które zostaną dokonane po złożeniu wniosku o zawarcie porozumienia, jak i transakcje, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku.

Porozumienia nie zawiera się w zakresie transakcji, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku o zawarcie porozumienia, a które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej lub postępowaniem przed sądem administracyjnym.

Aktualności z zakresu regulacji APA

Aktywnie wspierają nas:

Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

Zapisz się do naszego newslettera!