Przejdź do treści

Regulacje międzynarodowe

Aktualności z zakresu regulacji międzynarodowych

Akty normatywne

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period July 2010 to June 2012 and related proposals 1. Report on Small and Medium Enterprises and Transfer Pricing and 2. Report on Cost Contribution Arrangements on Services not creating Intangible Property (IP) (COM 2012/516)
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych w okresie lipiec 2010-czerwiec 2012 oraz propozycje 1. Raport nt. małych i średnich przedsiębiorstw oraz cen transferowych i 2. Raport nt. porozumień o podziale kosztów dla usług nie tworzących dóbr niematerialnych (COM 2012/516)

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (18 August 2010)
Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych (18 sierpnia 2010)

Transfer pricing: practical manual for developing countries
Podręcznik ONZ w zakresie cen transferowych dla krajów rozwijających się

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the field of dispute avoidance and resolution procedures and on Guidelines for Advance Pricing Agreements within the European Union (COM 2007/71)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych w sprawie unikania sporów i postępowań rezolucyjnych oraz Wytycznych w zakresie Uprzednich Porozumień Cenowych w Unii Europejskiej (COM 2007/71)

United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries

Modelowa konwencja ONZ w sprawie podwójnego opodatkowania pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się

Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

Zapisz się do naszego newslettera!