Przejdź do treści

Konferencja:
Wartości niematerialne
i wyceny

6-7 listopada 2019

Hotel Intercontinental, Warszawa

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych zaprasza na konferencję tematyczną z zakresu cen transferowych dotyczącą dóbr niematerialnych.

Staranny dobór tematów oraz wykładowców gwarantują najwyższą jakość oraz ciekawe dyskusje.

Konferencja jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za kwestie transfer pricing w przedsiębiorstwach, a także sprawy podatkowe oraz strategiczne decyzje dotyczące ustalania cen między podmiotami powiązanymi.

Prelegenci

Prelegentami konferencji będą praktycy z dziedziny cen transferowych, zarówno po stronie administracji podatkowej, jak również doradztwa i biznesu. Konferencja będzie stanowiła zatem wyjątkową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami procesów w obszarze transfer pricing.

Błażej Kuźniacki

Ministerstwo Finansów

Czytaj dalej

Błażej Kuźniacki

Ministerstwo Finansów

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Oslo) – specjalizacja: międzynarodowe prawo podatkowe, absolwent prawa i europeistyki (summa cum laude) Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwo Finansów, Starszy Badacz Naukowy w Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Amsterdamie, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, badacz naukowy na Uniwersytecie Zarządzania w Singapurze – Akademia Podatkowa, Centrum Doskonalenia w Opodatkowaniu (2017-2018).

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association, IFA), członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Prawa Podatkowego (International Association for Artificial Intelligence and Law, IAAIL), członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, laureat stypendium START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz the 2016 IFA President YIN Scientific Award. Autor ponad 70 polsko i angielskojęzycznych publikacji z zakresu krajowego, międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Wykładowca na krajowych i zagranicznych uczelniach, w tym Brazylijski Instytut Prawa Podatkowego (Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT), São Paulo (2017-2019), Uniwersytetu w Lund (2018), Uniwersytetu w Lizbonie (2017-2019).
Pasjonat stosowania nowych technologii do prawa podatkowego.

Emmanuel Llinares

NERA Economic Colsulting

Czytaj dalej

Emmanuel Llinares

NERA Economic Colsulting

Przewodniczący Światowej Praktyki TP, NERA Economic Colsulting

Dr Llinares jest ekonomistą specjalizującym się w cenach transferowych, wycenach przedsiębiorstw oraz analizach dot. dóbr niematerialnych z punktu widzenia podatków międzynarodowych. Od blisko 20 lat doradza wielonarodowym przedsiębiorstwom w zakresie obrony oraz implementacji polityki cen transferowych, wyceny aktywów w tym dóbr niematerialnych. Doradzał w projektach restrukturyzacyjnych, ustalaniu polityki cenowej, a także w negocjacjach z władzami podatkowymi. Również przedstawiał analizy ekonomiczne w zakresie podatków w sprawach spornych dotyczących praw własności intelektualnej. Doradzał administracjom w pracach EU Joint Transfer Pricing Forum.

Dr Llinares kierował pracami związanymi z wycenami oraz ustalaniem polityki cenowej dla klientów w wielu branżach m.in. w branży dóbr konsumpcyjnych, energetycznej, transportowej, branży usług profesjonalnych, usług finansowych, chemicznej. Brał udział w negocjacjach uprzednich porozumień cenowych (APA). Kierował także aspektami analiz ekonomicznych w wielu kontrolach podatkowych w Europie oraz innych regionach. Dr Llinares posiada tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Delaware oraz Uniwersytecie w Lion. Był jednym z pozarządowych członków Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej. Jest uznany za jednego z wiodących doradców w zakresie cen transferowych przez Euromoney.

Guillaume Madelpuech

KPMG Paris

Czytaj dalej

Guillaume Madelpuech

KPMG Paris

Ekonomista w KPMG w Paryżu. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze cen transferowych, dóbr niematerialnych oraz wycen. Przez wiele lat doradzał korporacjom wielonarodowym w opracowywaniu oraz wdrażaniu systemów zarządzania cenami transferowymi, w szczególności w związku z wyceną dóbr niematerialnych oraz restrukturyzacją działalności, głównie w Europie dla różnych branż, w tym branży finansowej, technologicznej, farmaceutycznej, dóbr konsumpcyjnych, samochodowej, dóbr luksusowych, usług finansowych, ochrony zdrowia, mediowej oraz rozrywkowej.

Uczestniczył w pracach dotyczących pomocy publicznej w sprawie przed Komisją Europejską w obszarze cen transferowych. Ma wkład w konsultacje OECD, a także publikuje w prasie oraz w pismach handlowych. Przed pracą w KPMG, był ekonomistą w NERA i EY w Paryżu i Nowym Jorku. Ukończył studia MBA w ESSEC Business School oraz posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Paris Dauphine.

Wendy Nicholls

Grant Thorton UK

Czytaj dalej

Wendy Nicholls

Grant Thorton UK

Partner i Globalny Lider w obszarze Cen Transferowych / Grant Thorton UK

Zlokalizowana w Londynie, Wendy jest globalnym szefem obszaru cen transferowych w firmie Grant Thornton. Ma 30-letnie doświadczenie w obszarze międzynarodowego prawa podatkowego. Jest wymieniana w publikacji the Euromoney Guides to the World’s Leading Transfer Pricing Advisers oraz the World’s Leading Women in Business Law.
Wendy posiada doświadczenie w branżach gdzie jest istotny temat dóbr niematerialnych, w tym technologii oraz znaków towarowych.

Jest uczestnikiem EU Joint Transfer Pricing Forum I w szczególnym zakresie uczestniczyła w wypracowaniu wytycznych w obszarze metody podziału zysków. Doradza w obszarze planowania cen transferowych, rozwiązywania sporów, APA, wdrożeń w obszarze cen transferowych oraz dokumentacji. Pomaga klientom wdrażać zmiany wynikające z projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Jest regularnym mówcą w obszarze cen transferowych, autorem publikacji oraz biegłym sądowym w obszarze cen transferowych.

Raffaele Petruzzi

Uniwersytet w Wiedniu

Czytaj dalej

Raffaele Petruzzi

Uniwersytet w Wiedniu

WU Transfer Pricing Center, the Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business, Dyrektor Zarządzający

Raffaele Petruzzi jest dyrektorem zarządzającym w WU Transfer Pricing Center w the Institute for Austrian and International Tax Law na Uniwersytecie w Wiedniu (Vienna University of Economics and Business). Jest międzynarodowym doradcą podatkowym specjalizującym się w międzynarodowym korporacyjnym prawie podatkowym i cenach Transferowych w ramach Deloitte Vienna (Austria).
Od 2007 r. Raffaele zdobył szerokie doświadczenie praktyczne i naukowe w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego jaki i cen transferowych.

Doradzał klientom m.in. w sprawach dotyczących usług, stałej placówki, finansowania, restrukturyzacji działalności, wartości niematerialnych, a także w obszarze zarządzania ryzykiem cen transferowych oraz zapewnienia zgodności, optymalizacji struktur międzynarodowych. W obszarze naukowym jest wykładowcą kursów oraz międzynarodowych konferencji oraz autorem wielu publikacji dot. podatków międzynarodowych oraz cen transferowych. Posiada tytuł magistra na Uniwersytecie Bocconi (Business Administration and Law (major: Corporate Taxation), Bocconi University (Włochy), oraz tytuł magistra i doktora na Uniwesytecie w Wiedniu (a Master of Laws degree (LL.M.) in International Tax Law at WU, and a Ph.D. in International Business Taxation at WU).

Joanna Pietrasik

Ministerstwo Finansów

Czytaj dalej

Joanna Pietrasik

Ministerstwo Finansów

Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen / Ministerstwo Finansów

Od września 2017 pełni funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za kształtowanie polityki ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie cen transferowych. Kierowany przez nią departament przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych w odniesie do regulacji dotyczących cen transferowych, opracowuje wytyczne dla podatników oraz zapewnia jednolite stosowanie i interpretowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transferowych. W roli delegata krajowego uczestniczy w posiedzeniach Grup Roboczych OECD i Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej – grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej do spraw cen transferowych. Doradca podatkowy.

Tomasz Słaboszowski

Krajowa Administracja Skarbowa

Czytaj dalej

Tomasz Słaboszowski

Krajowa Administracja Skarbowa

Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Tomasz Słaboszowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbami podatkowymi. W latach 1994-1996 oraz od 1998 r. do chwili obecnej zatrudniony w służbach skarbowych. W trakcie kariery zawodowej pełnił m. in. funkcję zastępcy Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie.

Był również Rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych I instancji, członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, a także członkiem Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Warszawie. Od lutego 2016 r. pełnił obowiązki Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, a 1 marca 2017 r. objął stanowisko Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Współpracownik wielu wyższych uczelni i ośrodków szkoleniowych w zakresie prowadzenia zajęć dotyczących finansów publicznych i podatków. Odznaczony odznaką honorową „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Michael Streibel

Grupa ABB

Czytaj dalej

Michael Streibel

Grupa ABB

Dyrektor ds. Cen Transferowych Grupy ABB

Michael Streibel pracuje dla Grupy ABB od 2006 i posiada globalną odpowiedzialność w obszarze cen tranferowych. Wcześniej, Michael pracował w obszarze podatków międzynarodowych oraz cen Transferowych w innym przedsiębiostwie wielonarodowym, a także w firmie EY w Niemczech i Szwajcarii.

Michael studiował zarządzanie biznesem i posiada tytuł niemieckiego doradcy podatkowego. Michael jest członkiem grupy roboczej w obszarze cen transferowych “Schmalenbach-Gesellschaft” w Niemczech oraz współprzewodniczy grupie roboczej w obszarze cen transferowych w SwissHoldings, zlokalizowanej w Szwajcarii organizacji przemysłowej.

Konrad Szpadzik

Ministerstwo Finansów

Czytaj dalej

Konrad Szpadzik

Ministerstwo Finansów

Zastępca Dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów, Ministerstwo Finansów

Specjalista z zakresu cen transferowych. Odpowiedzialny za prowadzenie procedur uprzednich porozumień cenowych (APA) i procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP) w imieniu Ministra Finansów.

Współpracuje z terenowymi organami podatkowymi w sprawach dotyczących kontroli cen transferowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu cen transferowych. Jako polski delegat uczestniczy w posiedzeniach Inclusive Framework on BEPS i Grup Roboczych OECD.

Szymon Wlazłowski

PwC Berlin

Czytaj dalej

Szymon Wlazłowski

PwC Berlin

Dyrektor, PwC Berlin

Szymon Wlazłowski jest dyrektorem w berlińskim biurze PwC jako lider PwC’s Energy and Utilities Transfer Pricing dla klientów zlokalizowanych w Europie i Afryce. Wcześniej ekomonista w branży energetycznej w biurze w Londynie, obecnie jest głównym ekspertem tematycznym w obszarze energetyki, łańcucha wartości w przemyśle wydobywczym oraz dostaw komunalnych.

Doświadczenie Szymona obejmuje wspieranie klientów w kontaktach z administracjami podatkowymi, negocjowaniu APA, opracowywaniu dokumentacji, a także planowaniu i prowadzeniu procesów M&A. Jest doktorem z dziedziny ekonomii energetyki na Uniwestytecie Aston (Birmingham, UK) oraz absolwentem Uniwersytetu w Sussex w obszarze tradingu (Brighton, UK) a także absolwentem kierunku finanse i bankowość (Warszawa). Szymon jest autorem szeregu książek oraz artykułów naukowych z zakresu ekonomii energetyki oraz cen transferowych.

Program konferencji

8:30
9:20
Rejestracja i kawa powitalna
9:20
9:30
Przywitanie i wprowadzenie w temat konferencji
9:30
11:00
dr Szymon WlazłowskiWytyczne w zakresie dóbr niematerialnych oraz wprowadzenie do wycen
11:00
1120
Przerwa kawowa
11:20
12:30
Tomasz Słaboszowski, Konrad SzpadzikWartości niematerialne w praktyce polskich władz podatkowych
12:30
13:30
Przerwa obiadowa
13:30
15:00
dr Raffaele Petruzzi
Aspekty TP w obszarze digitalizacji
15:00
15:20
Przerwa kawowa
15:20
16:40
Wendy NicollsWartości niematerialne w kontekście restrukturyzacji
16:40
17:30
dr Błażej KuźniackiWykorzystanie metodologii transfer pricing dla stosowania preferencji IP Box
19:30Uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników konferencji
8:30
9:00
Kawa powitalna
9:00
10:30
dr Emmanuel LlinaresTrudne do wyceny wartości niematerialne oraz wysoka niepewność w procesie wyceny
11:00
12:00
Michael StreibelCeny transferowe i dobra niematerialne – praktyczne doświadczenia z perspektywy grupy wielonarodowej
12:00
13:00
Przerwa obiadowa
13:00
14:30
Guillaume MadelpuechMiędzynarodowe sprawy sądowe w obszarze dóbr niematerialnych
14:30
14:50
Przerwa kawowa
14:50
16:00
Joanna PietrasikRegulacje krajowe i międzynarodowe w obszarze dóbr niematerialnych i cen transferowych – Dyskusja

Pobierz ulotkę informacyjną

Partner Główny Konferencji

Relacja z konferencji