Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin Szkoleń

Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniach lub konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych, zapoznaj się z treścią tego dokumentu. Opisaliśmy tu warunki uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach oraz inne ważne kwestie, np. zasady rezygnacji.

Szkolenia i konferencje będziemy dalej nazywać łącznie Szkoleniami.

Jeżeli w dokumencie piszemy:

“my” – oznacza to Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych,

“Ty” – oznacza to każdą osobę, która zgłasza siebie lub inne osoby jako Uczestników Szkolenia.

Wyjaśnienia pojęć pisanych dużą literą znajdziesz w Słowniku na końcu Regulaminu. 

 1. Jakie Szkolenia organizujemy?
 1. Organizatorem Szkoleń jest Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych.
 2. Możesz się z nami skontaktować:
  1. mailowo: kontakt@cct.org.pl; info@shareo.pl 
  2. telefonicznie: 514 433 212.
 3. Organizujemy Szkolenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. 
 4. Szczegółowe informacje na temat Szkoleń, takie jak zakres, forma i terminy, opisane są w ofercie, która znajduje się na naszej Stronie Internetowej (https://cct.org.pl/). Cena Szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu na Szkolenie, parkowania, zakwaterowania, wyżywienia i innych kosztów, jeżeli nie zostały wyraźnie wskazane w ofercie.
 5. Jeżeli z oferty Szkolenia wynika, że liczba uczestników jest ograniczona, możemy odrzucić zgłoszenia złożone po przekroczeniu tej liczby.
 1. Jak możesz zgłosić Uczestników Szkolenia?
 1. Możesz zgłosić na Szkolenie siebie lub inną osobę. 
 2. Jeżeli zgłaszasz na Szkolenie inną osobę:
  1. potwierdzasz, że masz upoważnienie do działania w jej imieniu oraz do przekazania nam jej danych osobowych,
  2. odpowiadasz za prawdziwość przekazywanych informacji.
 3. Żeby zgłosić siebie lub inną osobę na Szkolenie:
  1. wypełnij Formularz Zgłoszeniowy,
  2. potwierdź, że akceptujesz Regulamin i że znasz zasady przetwarzania Twoich danych osobowych,
  3. potwierdź zgłoszenie (kliknij we wskazanym miejscu), 
  4. zapłać za Szkolenie – wysokość opłaty i termin płatności podane są w opisie danego Szkolenia na Stronie Internetowej.
 4. Za Szkolenie możesz zapłacić:
  1. za pośrednictwem systemu do płatności elektronicznych,
  2. przelewem na rachunek wskazany na formularzu zgłoszeniowym.
 5. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, prześlemy Ci mailowo potwierdzenie. W chwili, kiedy otrzymasz tę wiadomość zostanie zawarta umowa dotycząca świadczenia usługi (Szkolenie). Integralną część umowy stanowi Regulamin. Zawarcie umowy oznacza powstanie po Twojej stronie obowiązku zapłaty za Szkolenie. Jeżeli nie zapłacisz za Szkolenie w ustalonym terminie, możemy anulować Twoje zgłoszenie. Jeżeli nie poinformujemy Cię, że anulowaliśmy zgłoszenie, musisz uiścić opłatę, nawet jeśli zgłoszeni przez Ciebie Uczestnicy nie wezmą udziału w Szkoleniu.
 6. Poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego wyrażasz zgodę na wystawienie i przesłanie Ci faktury VAT drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w tym formularzu.
 7. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta (zaznaczysz taką opcję podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego), możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi (Szkolenia) przed upływem terminu na odstąpienie od zawartej umowy. W przypadku wyrażenia takiej zgody utracisz prawo do odstąpienia od umowy, kiedy usługa zostanie wykonana w całości.
 8. Cena Szkolenia jest ceną netto i nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny szkolenia według stawki obowiązującej w momencie wykonania usługi/otrzymania płatności i jest ponoszony przez zamawiającego szkolenie.
 9. Oświadczamy, że Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 525-25-45-546.
 1. Jak możesz zrezygnować z udziału w Szkoleniu?
 1. Jeżeli chcesz zrezygnować z udziału w Szkoleniu (w imieniu swoim lub osób, które zapisałeś na Szkolenie), wyślij oświadczenie o rezygnacji na adres kontakt@cct.org.pl oraz info@shareo.pl.
 2. Jeżeli Uczestnik został zgłoszony przez inną osobę, tylko osoba, która dokonała zgłoszenia jest uprawniona do zgłoszenia rezygnacji (Uczestnicy zgłoszeni przez inne osoby nie mogą sami złożyć oświadczenia o rezygnacji).  
 3. Jeżeli złożysz oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia:
  1. nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem Szkolenia, obciążymy Cię opłatą administracyjną w wysokości 500 zł plus VAT, 
  2. później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem Szkolenia, obciążymy Cię pełną opłatą za udział w Szkoleniu.
 4. Zamiast pierwotnie zgłoszonego Uczestnika w Szkoleniu może wziąć udział inna osoba, pod warunkiem, że zgłosisz zmianę najpóźniej 48 godzin przez dniem rozpoczęcia Szkolenia.
 5. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia. Możesz w tym celu skorzystać z wzoru formularza, który, na Twoją prośbę, prześlemy Ci mailowo. Prawo odstąpienia od umowy nie będzie Ci przysługiwać w sytuacji opisanej w pkt. II.7.
 1. Za co jesteśmy odpowiedzialni?
 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, nasza odpowiedzialność za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyrządzone Uczestnikom lub osobom, które zgłosiły Uczestników, jest wyłączona. 
 2. Jeżeli powyższe wyłączenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do:
  1. wysokości opłaty uiszczonej za udział danego Uczestnika w Szkoleniu – w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi; 
  2. wysokości sumy opłat uiszczonych przez osobę, która zgłosiła Uczestników za udział tych Uczestników w Szkoleniu – w przypadku szkód wyrządzonych tej osobie.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumiemy zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. 
 4. Jeżeli zgłaszasz na szkolenie innego Uczestnika:
  1. odpowiadasz za zapoznanie tego Uczestnika z postanowieniami Regulaminu, w tym z informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz z i innymi zasadami, które obowiązują w miejscu Szkolenia
  2. odpowiadasz za zobowiązanie tego Uczestnika do przestrzegania regulacji wskazanych w pkt. a,
  3. odpowiadasz, solidarnie z tym Uczestnikiem, za szkody wyrządzone przez niego nam lub innym osobom,
  4. zwolnisz nas z ewentualnej odpowiedzialności za niepoinformowanie tego Uczestnika o treści dokumentów wskazanych w pkt. a, w tym w szczególności za niezrealizowanie przez nas obowiązku informacyjnego, o którym mowa w RODO.
 1. Jakie zmiany w zakresie Szkolenia możemy wprowadzać?
 1. Możemy zmienić program Szkolenia (osoby prowadzące, tematy, godziny, termin, miejsce i sposób przeprowadzenia Szkolenia, Platformę Szkoleniową), jeżeli, pomimo zachowania należytej staranności, pierwotny program Szkolenia będzie niemożliwy lub znacznie utrudniony do zrealizowania, np. na skutek choroby osoby prowadzącej Szkolenie lub innych zdarzeń będących poza naszą kontrolą. 
 2. Poinformujemy Cię o zmianach, o których mowa powyżej, za pomocą komunikatów, które będą dostępne na Stronie Internetowej oraz mailowo. 
 3. Możemy odwołać Szkolenie, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby zgłoszeń. O odwołaniu Szkolenia poinformujemy Cię w najpóźniej 48 godzin przed planowaną datą Szkolenia.
 4. Możemy odwołać Szkolenie w dniu jego rozpoczęcia, w przypadku, gdy z powodu siły wyższej, przeprowadzenie Szkolenia będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 5. O odwołaniu Szkolenia poinformujemy Cię za pomocą komunikatów, które będą dostępne na Stronie Internetowej oraz mailowo. Uiszczoną opłatę za Szkolenie, które zostało odwołane, zwrócimy Ci w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowaliśmy Cię o odwołaniu.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Konsumentów i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
 1. Jak będzie wyglądało Szkolenie?
 1. Każdy Uczestnik Szkolenia stacjonarnego musi zapoznać się z regulaminem korzystania z obiektu oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującymi w miejscach, w których odbywają się Szkolenia stacjonarne oraz przestrzegać ich postanowień.
 2. Możemy utrwalać i rozpowszechniać przebieg Szkoleń oraz wizerunek Uczestników dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 
 3. Uczestnicy, którzy biorą udział w Szkoleniu stacjonarnym oraz którzy włączą kamerę lub mikrofon w czasie Szkolenia online, wyrażają jednocześnie zgodę – bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych – na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Stowarzyszenia CCT. 
 4. Zgoda ta obejmuje także wykorzystanie utworów zawierających utrwalony wizerunek w nieograniczonym zakresie, w szczególności w zakresie:
  1. utrwalania lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na nośnikach cyfrowych,
  2. wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
  3. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do tych utworów w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  4. publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania,
  5. obróbki, opracowania i modyfikowania dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności przez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinanie fragmentów, zniekształcanie, dodawanie tekstu, obrazu, dźwięku.
 5. Wyrażając zgodę Uczestnik zrzeka się prawa do weryfikacji lub akceptacji materiałów zawierających jego wizerunek.
 1. Jakie dodatkowe zasady dotyczą Szkoleń online?
 1. Link do Platformy Szkoleniowej prześlemy najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem Szkolenia.
 2. Uczestnik jest zobowiązany na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić sobie niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz łącze internetowe pozwalające uczestniczyć w Szkoleniu, zgodnie z wymogami wskazanymi w ofercie Szkolenia.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy Szkoleniowej, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 4. W Szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby, które zostały zgłoszone na dane Szkolenie. Zabronione jest udostępnianie i rozpowszechnianie dostępów do Platformy Szkoleniowej oraz udostępnianie Szkolenia osobom trzecim.
 5. Szkolenie online jest świadczone drogą elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo.
 6. Żeby uczestniczyć w Szkoleniu online, Uczestnik powinien posiadać:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowanym zaktualizowanym system operacyjnym, wyposażone w ekran i głośniki, 
  2. dostęp do sieci Internet, 
  3. aktualną wersją przeglądarki Firefox, Opera, Microsoft Edge, Chrome lub Safari;
  4. kamerę internetową i mikrofon.
 7. Zabronione jest wykorzystywania Szkoleń online w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Jakie są zasady ochrony własności intelektualnej?
 1. Wszelkie prawa autorskie do utworów prezentowanych w ramach Szkoleń (w szczególności programu zajęć, sposobu jego przedstawienia oraz ćwiczeń prowadzonych w ramach Szkoleń), a także materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu Szkolenia, stanowią własność naszą lub osób prowadzących Szkolenia.
 2. Uczestnicy nie mogą:
  1. nagrywać ani w żaden inny sposób utrwalać (np. wykonywać zdjęć) przebiegu Szkolenia (zarówno obrazu, jak i dźwięku, w całości ani w części),
  2. utrwalać, zwielokrotniać lub rozpowszechniać, w całości lub w części, treści udostępnianych w ramach Szkoleń, zwłaszcza utworów prezentowanych w ramach Szkoleń, wizerunków i wypowiedzi Uczestników oraz osób prowadzących, a także materiałów edukacyjnych.
 3. Zakres Szkolenia może obejmować czasowy dostęp do nagrania Szkolenia lub innych materiałów. W takim przypadku udzielimy Uczestnikom Licencji czyli uprawnienia do korzystania z dostarczonych materiałów. Uczestnik nie może udzielać tego uprawnienia innym osobom.
 4. W ramach udzielonej Licencji, Uczestnik może odtwarzać materiały na swoim urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie), jedynie na własne potrzeby.
 5. W ramach udzielonej Licencji, Uczestnik nie może:
  1. udostępniać materiałów osobom trzecim,
  2. publikować materiałów, niezależnie od formy publikacji,
  3. kopiować, powielać, rozpowszechniać materiałów na potrzeby inne, niż własny użytek.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz osób zgłaszających Uczestników opisaliśmy w informacji dołączonej do Regulaminu.
 1. Reklamacje
 1. Jesteśmy zobowiązani do świadczenia usług i dostarczania treści cyfrowych zgodnie z umową. Zakres naszej odpowiedzialności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z postanowień Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne reklamacje możesz przesyłać mailowo.
 3. Jeżeli składasz reklamację, zamieść w jej treści poniższe dane, które pozwolą na jej sprawne rozpatrzenie:
  1. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, 
  2. opis problemu, 
  3. czego oczekujesz w związku z reklamacją. 
 4. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, poprosimy Cię o jej uzupełnienie. 
 5. Złożoną przez Ciebie reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia. 
 6. Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz skorzystać z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, 
  2. pomocy właściwego miejscowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – w zależności od miejsca Twojego zamieszkania,
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Złożenie reklamacji nie uprawnia do wstrzymania zapłaty ceny szkolenia wraz z podatkiem VAT.
 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będziemy stosować przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
 3. Możemy wprowadzać zmiany w Regulaminie. Do umów zawartych przed wprowadzeniem zmian będzie miał zastosowanie Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia umowy, chyba że wprowadzenie zmian w Regulaminie wynika z konieczności jego dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Aby korzystać ze Strony Internetowej musisz posiadać dostęp do Internetu oraz sprzętu i oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron internetowych. Musisz też posiadać adres e-mail.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 8 sierpnia 2023 roku.
 1. Słownik

Pojęcia, które w Regulaminie pisane są wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych lub Stowarzyszenie CCT – Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000445909, NIP 5252545546, REGON 146499236,
 2. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu,
 3. Szkolenie – szkolenie lub konferencja organizowane przez Stowarzyszenie CCT
 4. Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://cct.org.pl/
 5. Formularz Zgłoszeniowy – formularz dostępny pod adresem https://cct.org.pl/
 6. Platforma Szkoleniowa – platforma internetowa, za pośrednictwem której odbywa się Szkolenie online
 7. Konsument – osoba fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, 
 8. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, ale umowa, na podstawie której nabywa produkt lub usługę nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgodnie z danymi w CEIDG,
 9. Regulamin – ten dokument.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, KTÓRE ZGŁASZAJĄ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były u nas bezpieczne. Działamy w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000445909, NIP 5252545546, REGON 146499236.

Możesz się z nami skontaktować mailowo: kontakt@cct.org.pl.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. wynikającym z naszego uzasadnionego interesu, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres wykonywania Umowy. Po tym okresie możemy przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (co do zasady sześć lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać).

Dodatkowo:

 1. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków,
 2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, podmioty współpracujące w organizacji wydarzenia, podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, statystyczne, archiwizacyjne.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz:

 1. żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzamy (tzw. prawo dostępu),
 2. żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
 3. żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przez nas przechowywane (w określonych przypadkach możemy odmówić usunięcia danych),
 4. żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
 5. żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora,
 6. zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzamy na podstawie swojego uzasadnionego interesu,
 7. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były u nas bezpieczne. Działamy w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000445909, NIP 5252545546, REGON 146499236.

Możesz się z nami skontaktować mailowo: kontakt@cct.org.pl.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie albo przekazała nam je osoba, która zgłosiła Twój udział w Szkoleniu. 

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 1. W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez nas z osobą, która zgłosiła Twój udział w Szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz uzasadniony interes) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Twoja zgoda),
 3. W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres wykonywania Umowy. Po tym okresie możemy przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (co do zasady sześć lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać).

Dodatkowo:

 1. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków,
 2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, podmioty współpracujące w organizacji wydarzenia, podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, statystyczne, archiwizacyjne.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz:

 1. żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzamy (tzw. prawo dostępu),
 2. żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
 3. żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przez nas przechowywane (w określonych przypadkach możemy odmówić usunięcia danych),
 4. żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
 5. żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora,
 6. zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzamy na podstawie swojego uzasadnionego interesu,
 7. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.