Interpretacje ogólne Ministra Finansów z 26 i 28 marca 2018 r.

Napisane dnia:

Pierwsza z interpretacji (wydana dnia 26.03.2018 i opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 03.04.2018, poz. 31) ma istotne znaczenie dla podmiotów gospodarczych działających w Polsce za pośrednictwem zagranicznego zakładu. Minister Finansów uznał, że ustawowe progi dla celów dokumentacji cen transferowych należy odnosić do przychodów lub kosztów zagranicznego zakładu położonego w Polsce, nie zaś do całości przychodów zagranicznego przedsiębiorcy.

W drugiej interpretacji (wydanej w dniu 28.03.2018, a opublikowanej w Dzienniku Urzędowym z dnia 03.04.2018, poz. 32) Minister Finansów odniósł się do zagadnienia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnych latach podatkowych. Przykładem takich transakcji są przywołane w interpretacji długoterminowe transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, obligacje, gwarancje, poręczenia). Zgodnie z przedmiotową interpretacją dla tych transakcji dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana i aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku podatkowym. Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej zdaniem Ministra Finansów jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji.

 

Nowe propozycje Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania dochodów z działalności cyfrowej

Napisane dnia:

W komunikacie prasowym z dnia 21.03. 2018 r. Komisja Europejska poinformowała o propozycjach ustalenia nowych zasad alokacji dochodów osiąganych przez podmioty działające w obszarze szeroko rozumianego przemysłu cyfrowego. Przedstawione przez KE propozycje mają być podstawą do dalszych dyskusji na arenie międzynarodowej na temat opodatkowania dochodów branży cyfrowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym komunikatem Komisji Europejskiej.

Rozporządzenie ws. wydłużenia terminów opublikowane

Napisane dnia:

W dniu 15 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym nr 555 opublikowane zostało Rozporządzenienie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Jednocześnie na portalu podatkowym MF zamieszczone zostało wyjaśnienie zawierające m.in. wskazówki w zakresie wypełnienia zeznania rocznego CIT oraz PIT, a także odpowiedź na wybrane uwagi do Rozporządzenia, zgłaszane w ramach konsultacji publicznych, w tym również przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych. Wraz z wyjaśnieniem Ministerstwo Finansów zaprezentowało również wzór oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych.

Z pełną treścią komunikatu Ministra Finansów oraz wzorem oświadczenia można zapoznać się tutaj.

 

Rynkowa zdolność kredytowa – odpowiedź na interpelację poselską

Napisane dnia:

Odpowiedź na interpelację poselską ws. art. 15ca ustawy o CIT. Zgodnie z wyjaśnieniem MInisterstwa Finansów, przepis 15 ca ustawy może być stosowany niezależnie od rozwiązań limitujących koszt odsetek (finansowania dłużnego) zaliczanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności rozwiązania zawartego w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on zatem dodatkowy instrument przeciwdziałający tzw. niedostatecznej kapitalizacji, czyli nadmiernemu finansowaniu się podatników długiem zamiast kapitałem własnym. Intencją prawodawcy było objęcie tą regulacją wszystkich podmiotów, nie tylko tych już działających na rynku, ale również tych zaczynających działalność gospodarczą.

W zakresie zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych należy zatem przeprowadzić 2 testy:

  • (i) test rynkowej zdolności kredytowej oraz
  • (ii) test limitu odsetek  stosunku do poziomu EBITDA.

Aktualizacja Wytycznych OECD w sprawie Country-by-Country Reporting (02.2018)

Napisane dnia:

08/02/2018 zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne OECD w zakresie raportowania  Country-by-Country.  Aktualizacja dotyczy dwóch obszarów

  • (i) definicji całkowitych skonsolidowanych przychodów grupy oraz
  • (ii) kwestii technicznych związanych z przekazywaniem raportów Country-by-Country pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami podatkowymi.
Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/